Erdoğan ILDIZ    Aydınlık Gazetesi - Makale İletişimİletişim
 
 

 Giriş  Yayınlar Genel Açıklama Sayfası
  Mesleki 
 
  Felsefi
  Hikaye
  Şiir

 Halı Usta Öğretmeni ve Dokuyucusunun El Kitabı
Sayfalar
1 2 3 4 5
6 7 8

 

 

 

III. BÖLÜM

HALIDA KALİTEYİ ETKİLEYEN UNSURLAR

1.     Desene Göre İpliklerin Boyanması :

Desendeki renklerle, dokunacak olan halıda kullanılacak ipliklerin renk ve tonunun aynı olması gerekir. Eğer desendeki renklerin tonu ile halıda kullanılan ilmelik ipliklerin renk tonu aynı olmazsa, desendeki görünüm halıda görünmez ve desenin orijinal renkleri değiştirilmiş olur. Bazı imalatçıların deposunda desendeki renklere uygun ilmelik ipi olmayabilir. Bu zamanda desendeki  orijinal renklere göre değil deposunda, mevcut renklere göre ilmelik ipliklerini vermektedir. Bu da renklerin değişmesine sebep olmaktadır.

2.     Tatbik Edilecek Kaliteye Göre İlmelik İpliklerin Uygun Olması :

Halının üretiminde, kalitesi önceden tespit edilen ve T.S.E. standardında yazılan iplik numarasının kullanılması gerekir. Eğer standarttan daha kalın ilmelik kullanılırsa halı, kalitesinden düşük, ince ilmelik kullanılırsa halı, kalitesinden yüksek olur. Bu da halıdaki motiflerin orijinalliklerinin bozularak uzun ve basık çıkmasına ve halının kalitesinin düşmesine sebep olur.

3.     Çözgü İpliğinin Kaliteye Göre Kullanılması :

Çözgü ipliğinin halının kalitesine göre tespit edilen kalınlık ve numarada kullanılması gerekir. Kalite için tespit edilmiş  kalınlıktan ince çözgü ipliği kullanılırsa, dokunan halıda devamlı enine çekme meydana gelir. Halı kalitesinden fazla oturur. Çözgü ipliği tespit edilen kalınlıktan fazla kullanılırsa, dokunan halı enine genişleme yapar ve halı boyuna istenilen kalitede oturmaz ve kalitesinden düşük çıkar. Halıda biraz bir baş farkı meydana gelir (Altı ile üstü arasında fark çıkabilir.) Halının boyunda da fark olur.

4.     Kaliteye Göre (İnce-Kalın) Atkının Kullanılması :

Halıda kullanılan ince ve kalın atkı ipliklerinin kaliteye göre tespit edilmiş numarada kullanılması gerekir. Eğer atkılar (ince-kalın) tespit edilenden ince kullanılırsa halı basık, kalın kullanılırsa kaba ve uzun çıkmasına yol açar. Bu da halının kalitesinin bozulmasına neden olur.

5.     Desenin Dokuyucuya İzahı :

Dokunacak halının desen renklerine göre hazırlanan ilmelik ipliklerin, desenle birlikte renklerinin de dokuyucuya izah edilmesi gerekir. Bilhassa bir desende “bakır ve fes kırmızısı” , ”açık mavi-koyu mavi” ,  “açık pembe-koyu pembe” gibi aynı renklerin açığı ve koyusu bulunmaktadır. Halı dokunurken karıştırılmaması için bu renklerin dokuyucuya tam olarak izah edilmesi gerekir.

Ayrıca, desenler parçalanarak mukavva veya duralite yapıştırılmışsa, bu parçaları numaralayarak, dokuyucuya, dokuma esnasında hangi parçadan sonra hangisinin dokunacağı anlatılmalıdır. Sedef ve bordürlerin kenardan başlayıp ortaya doğru, orta zemin deseninin rapor desende kaç devir yapacağı, orta zemin deseni ile geniş bordür arasında yapılan hesapta farklılık varsa kaç sıra olduğu ve bunun için ne gibi işlem yapılacağı anlatılmalıdır. Aksi takdirde, dokunan halıda telafisi olmayan desen hatası meydana gelir. Dokunan halının kalitesi düşeceğinden değer kaybına uğrar.

         Desendeki renklerin isimleri yerine kodlanmış ve numaralandırılmış renk katalogu, dokuyucuya verilip açıklanmalıdır. Böylece bazı yörelerde renk isimlerinin farklı söylenmesi sebebiyle halıda meydana gelebilecek hatalar önlenmiş olacaktır.

6.     Desendeki Renklere Göre Halıya Gidebilecek İlmelik İpliklerin Toptan Verilmesi :

Dokunacak halıya ne kadar ve hangi renkten ne miktar ilmelik iplik gideceği önceden tespit edilmeli, bütün renkler tam olarak tespit edildikten sonra dokuyucuya verilmelidir. İlmelik ipliklerin tamamı dokuyucuya verilmediği takdirde dokunan halıda abraj olmasına yol açmış olur. Bilhassa iplik ambarında yeterli depolama sistemi yoksa ve stokta mevcut ipliklerden hangi halılara iplik verildiğine dair kayıtlar tutulmuyorsa, halının mutlaka abraj olmasına yol açacaktır. Bu bakımdan halıya bütün renklerden ne miktar ilmelik gideceği hesaplandıktan sonra, bu ilmelik ipliklerin bir dokuyucuya halıyı dokumaya başlamadan önce yeterince verilmesi sağlanmalıdır.

7.          Kaliteli Çözgü İpliğinin Kullanılması :

    Dokunacak halıların çözgülük ipliklerinin kaliteli olması şarttır. Dayanıklılığını kaybetmiş çözgü ipliği ile çözgü çözülüp halı dokunduğu takdirde :

a.      Çözgünün sık sık kopması, dokuyucuya halı dokumada bıkkınlık verir, halı dokumasından vazgeçilir.

b.     Kopan çözgü ipliklerinin bağlanmasında, çözgü ipliği sarfiyatı artarak  halı maliyeti yükselir.

c.     Kopan çözgünün bağlandığı yerlerde halı yüksek atacağından halının kalitesi bozulur.

d.     Halının dokunması anında, dokunan kısımda halının patlamasına neden olur.

e.      Halı, arızasız çıksa dahi, halının boyuna dayanıklılığını çözgü sapladığı için dayanıklılığı düşük çözgü ile dokunan halının dayanma gücü azalır ve halı kısa zamanda yırtılmalara neden olur.

Yukarıda saydığımız hususları, dikkate aldığımızda çözgü ipliği iyi kalitede olmalıdır. Ambarda stok edilen çözgü ipliklerinin dayanıklılığı sık sık ölçülmelidir. Dayanıklılığını kaybetmiş çözgülükler başka yerde değerlendirilmelidir.

8.     Kilim Örgüsünün Halı Ebadına Göre Yapılması :

Halının başlangıç ve bitiminde havlı dokumanın dağılmasını önlemek için çiti üzerine yapılan bu düz dokuma, halının ebatlarına (büyüklük ve küçüklüğüne) göre dar ve geniş yapılmalıdır. Kilim dokuması, en küçük ebatlı halılarda 1.5 cm’ den aşağı olmamalıdır.

9.          İlk Dokumanın Halı Öğretmeni Tarafından Başlatılması :

Halı dokumanın, öğretmen / usta öğreticiler tarafından başlatılmasında büyük faydalar vardır.

a.      Başlangıçta dokunan toprakçılık (kıyı kolon, etlik) dokusunun rengi halı zemin renginde yapılmalı, bir yanlışlığa meydan verilmemelidir.

b.     Dokunan halının kalitesine göre hav yüksekliği, kullanacağı makas ile ayar edilmelidir.

c.     Ağızlık iplikleri ve kilim dokuması ilk sıralarda kirkit darbesi ile aşağıya kayma yapıyorsa, dokumayı durdurarak, ağızlık ipliği adeti çoğaltılmalı ve kilim dokuması geniş dokunmalıdır. Bundan sonra her 10 cm işaret edilip kaliteyi tam yerleştirilmelidir. Yukarıdaki hususlar dikkate alındığında dokuyucunun, halıya usta öğretici nezaretinde başlaması faydalı olur.

10.           İlmelerin Hav Yüksekliği Bir ve İki Sırada Kesilmesi Gerekir :

İpek ve yün ipek halılarda ilmelerin her sırasında bir kesilmesi, yüzeyinin düzgün çıkmasını sağlar. Yün halılar da iki sırada bir kesilmesi lazımdır. Eğer 3-4 sırada bir kesilecek olursa dokuyucuya kesme zorluğu verdiği gibi halı yüzeyi de düzgün çıkmaz. Kayseri yöresinde kullanılan eğri (kavisli) makasla çalışanlar 200-300 sıra dokuduktan sonra kesim yapmaktadırlar. Bu da düzgün bir yüzey vermediği gibi 1 m²’ye sarf edilecek miktarın iki katı kadar ilmelik iplik kullanılmasına sebep olmaktadır. Şöyle ki, dokuyucu ilk sırada ilmeli 10 mm uzunluğunda kesmeye başlasa, ikinci ve daha sonraki sıralarda bıçağın ilmeyi rahat kesebilmesi için üstteki ilmenin alttaki ilme uzunluğundan bıçak ağız kalınlığı kadar uzun olması gerekir. Kesilen ilmeler her sırada bıçak ağzının kalınlığı kadar uzarsa, ilmelik iplik israfı o kadar artar. Bunun için ilmelerin yün halılarda iki sırada bir kesilmesi gerekir.  

  Sayfa 5

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8
 


 

© Erdoğan ILDIZ, Her hakkı saklıdır, yazılı izin olmadan çoğaltılamaz ve dağıtılamaz